శ్రీ బాల ముకుందాష్టకం

కరారవిందేన పదారవిందం, ముఖారవిందే వినివేశయంతం !
వటస్య పత్రస్య పుటేశయనం, బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి !!

శ్రీకృష్ణ గోవింద హరే మురారి, హే నాథ నారాయణ వాసుదేవ !
జిహ్వే పిబస్వమృతమే త దేవ, గోవింద దామోదర మాధవేతి !!

విక్రేతుకమఖిల గోపకన్యా, మురారి పాదార్పిత చిత్తవృత్తిః !
దధ్యాధికం మోహవశాదవోచద్, గోవింద దామోదర మాధవేతి !!

గృహే గృహే గోపవధూకదంబః, సర్వే మిళిత్ర సమవాప్యయోగం !
పుణ్యాని నమాని పఠంతి నిత్యం, గోవింద దామోదర మాధవేతి !!

సుఖం శయన నిలయే నిజే అపి నమాని విష్ణొః ప్రవదంతిమర్త్యం !
తే నిశ్చితం తమయత వ్రజంతి గోవింద దామోదర మాధవేతి !!

జిహ్వే సదైవం భజ సుందరాని, నమామి కృష్ణస్య మనోహరాని !
సమస్త భక్తార్తి వినాశనాని, గోవింద దామోదర మాధవేతి !!

సుఖవసనే ఇదమేవ సారం, దుఃఖ వసనే ఇదమేవ జ్ఞేయం !
దేహవసనే ఇదమేవ జప్యం, గోవింద దామోదర మాధవేతి !!

శ్రీకృష్ణ రాధావర గోకులేశ, గోపాల గోవర్ధననాథ విష్ణో !
జిహ్వే పిబస్వమృతమేతదేవ, గోవింద దామోదర మాధవేతి !!

Photo: కరారవిందేన పదారవిందం, ముఖారవిందే వినివేశయంతం ! 
వటస్య పత్రస్య పుటేశయనం, బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి !! 

శ్రీకృష్ణ గోవింద హరే మురారి, హే నాథ నారాయణ వాసుదేవ ! 
జిహ్వే పిబస్వమృతమే త దేవ, గోవింద దామోదర మాధవేతి !! 

విక్రేతుకమఖిల గోపకన్యా, మురారి పాదార్పిత చిత్తవృత్తిః ! 
దధ్యాధికం మోహవశాదవోచద్, గోవింద దామోదర మాధవేతి !! 

గృహే గృహే గోపవధూకదంబః, సర్వే మిళిత్ర సమవాప్యయోగం ! 
పుణ్యాని నమాని పఠంతి నిత్యం, గోవింద దామోదర మాధవేతి !!

సుఖం శయన నిలయే నిజే అపి నమాని విష్ణొః ప్రవదంతిమర్త్యం ! 
తే నిశ్చితం తమయత వ్రజంతి గోవింద దామోదర మాధవేతి !! 

జిహ్వే సదైవం భజ సుందరాని, నమామి కృష్ణస్య మనోహరాని ! 
సమస్త భక్తార్తి వినాశనాని, గోవింద దామోదర మాధవేతి !! 

సుఖవసనే ఇదమేవ సారం, దుఃఖ వసనే ఇదమేవ జ్ఞేయం ! 
దేహవసనే ఇదమేవ జప్యం, గోవింద దామోదర మాధవేతి !! 

శ్రీకృష్ణ రాధావర గోకులేశ, గోపాల గోవర్ధననాథ విష్ణో ! 
జిహ్వే పిబస్వమృతమేతదేవ, గోవింద దామోదర మాధవేతి !!

No comments:

Post a comment