మర్కటేశ మహోత్సాహ సర్వశోకనివారక శత్రూన్ సంహార మాం రక్ష శ్రియం దాపయభో హరే!!

Photo: మర్కటేశ మహోత్సాహ సర్వశోకనివారక శత్రూన్ సంహార మాం రక్ష  శ్రియం దాపయభో హరే!!

No comments:

Post a comment