నమస్తులసి కల్యాణి

జగద్ధాత్రి నమస్తుభ్యం, విష్ణోచ ప్రియవల్లభే !
యత్రో బ్రహ్మదయో దేవ, సృష్టి స్తిత్యంత కారిణ !!

నమస్తులసి కల్యాణి, నమో విష్ణుప్రియే శుభే !
నమో మోక్షప్రదే దేవి, నమ సంపత్ప్రదాయికే !!

తులసి పాతుమాం నిత్యం, సర్వాపత్భ్యోభి సర్వద !
కీర్తివైపి, స్మేతవైపి, పవిత్రయతి మానవం !!

నమామి శిరసాం దేవిం, తులసీం విలాస తనుం !
యాం దృష్ట్వా పాపినోర్మర్త్య, ముచ్యంతే సర్వకిల్భి షత్ !!

తులస్య రక్షత సర్వం, జగదేధా చరాచరం !
యా వినిహంతి పాపాని, దృష్ట్వ యా పాపిభిర్నరైః !!

నమ తులస్యతి తరం, యస్యై భద్వ బలింకలౌ !
కలయంతి సుఖం సర్వం, శ్రియో వైశ్య తదాపరే !!

తులస్య నా పరం కించిత్, దైవత్వం జగతి తలే !
యయ పవిత్రతే లోకో, విష్ణు సంగేన వైష్ణవ
తులస్య పల్లవం విష్ణో, శిరస్యరొపితం కలౌ !
ఆరోపయతి సర్వాణి, శేషయంసి వరమస్తకే !!

తులస్యాం సకలం దేవ, వసంతం సతతం యధా !
అతస్థం అర్చయే లోకే, సర్వన్ దేవన్ సమర్చయేత్ !!

నమస్తులసి సర్వజ్ఞే, పురుషోత్తమ వల్లభే !
పాహిమాం సర్వపాపేభ్యో, సర్వ సంపత్ ప్రదాయినే !!

ఇతి స్తోత్రం పురా గీతం, పుండరీకేన ధీమత,
విష్ణుమర్చయతా నిత్యం, శోభనై తులసి దళై !!

తులసి శ్రీమహలక్ష్మి, విద్యావిద్య యశశ్విని !
ధర్మ్య ధర్మనన దెవి, దేవదేవ మనప్రియ !!
లక్ష్మీ ప్రియసఖీ దేవి, ధ్యౌ భూమిర్చలాచల !
షోడసైతాని నామాని తులస్య కీర్తయన్ నర, లభతే
సుతరాం భక్తిం, అంతే విష్ణుపదం లభేత్ !!

Photo: జగద్ధాత్రి నమస్తుభ్యం, విష్ణోచ ప్రియవల్లభే ! 
యత్రో బ్రహ్మదయో దేవ, సృష్టి స్తిత్యంత కారిణ !! 

నమస్తులసి కల్యాణి, నమో విష్ణుప్రియే శుభే ! 
నమో మోక్షప్రదే దేవి, నమ సంపత్ప్రదాయికే !! 

తులసి పాతుమాం నిత్యం, సర్వాపత్భ్యోభి సర్వద ! 
కీర్తివైపి, స్మేతవైపి, పవిత్రయతి మానవం !! 

నమామి శిరసాం దేవిం, తులసీం విలాస తనుం ! 
యాం దృష్ట్వా పాపినోర్మర్త్య, ముచ్యంతే సర్వకిల్భి షత్ !! 

తులస్య రక్షత సర్వం, జగదేధా చరాచరం ! 
యా వినిహంతి పాపాని, దృష్ట్వ యా పాపిభిర్నరైః !! 

నమ తులస్యతి తరం, యస్యై భద్వ బలింకలౌ ! 
కలయంతి సుఖం సర్వం, శ్రియో వైశ్య తదాపరే !! 

తులస్య నా పరం కించిత్, దైవత్వం జగతి తలే ! 
యయ పవిత్రతే లోకో, విష్ణు సంగేన వైష్ణవ
తులస్య పల్లవం విష్ణో, శిరస్యరొపితం కలౌ ! 
ఆరోపయతి సర్వాణి, శేషయంసి వరమస్తకే !! 

తులస్యాం సకలం దేవ, వసంతం సతతం యధా ! 
అతస్థం అర్చయే లోకే, సర్వన్ దేవన్ సమర్చయేత్ !! 

నమస్తులసి సర్వజ్ఞే, పురుషోత్తమ వల్లభే ! 
పాహిమాం సర్వపాపేభ్యో, సర్వ సంపత్ ప్రదాయినే !! 

ఇతి స్తోత్రం పురా గీతం, పుండరీకేన ధీమత, 
విష్ణుమర్చయతా నిత్యం, శోభనై తులసి దళై !! 
 
 తులసి శ్రీమహలక్ష్మి, విద్యావిద్య యశశ్విని ! 
ధర్మ్య ధర్మనన దెవి, దేవదేవ మనప్రియ !! 
లక్ష్మీ ప్రియసఖీ దేవి, ధ్యౌ భూమిర్చలాచల ! 
షోడసైతాని నామాని తులస్య కీర్తయన్ నర, లభతే
సుతరాం భక్తిం, అంతే విష్ణుపదం లభేత్ !!

No comments:

Post a comment