విష్ణుషోడశనామ స్తోత్రము

ఔషధే చింతయేద్విష్ణుం భోజనే చ జనార్ధనమ్‌,
శయనే పద్మనాభం చ వివాహే చ ప్రజాపతిమ్‌

యధా (యుద్ధే) చక్రధరం దేవం ప్రవాసే చ త్రివిక్రమమ్‌,
నారాయణం తనుత్యాగే శ్రీధరం ప్రియసంగమే.

దుస్స్వప్నే స్మర గోవిందం సంకటే మధుసూదనమ్‌,
కాననే నారసింహం చ పావకే జలశాయినమ్‌.

జలమధ్యే వరాహం చ పర్వతే రఘునందనమ్‌,
గమనే వామనం చైవ సర్వకాలేషు మాధవమ్‌.

షోడశైతాని నామాని ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్‌,
సర్వపాపవినిర్ముక్తో విష్ణులోకే మహీయతే

|| ఇతి శ్రీ విష్ణుషోడశనామస్తోత్రం సంపూర్ణమ్‌ ||

No comments:

Post a comment