తన్నో కపిః ప్రచోదయాత్

హనుమానః అంజనీసూనూర్వాయుపుత్రో మహాబలః
రామేష్టః ఫల్గుణ సఖః పింగాక్షోమితవిక్రమః
ఉదధిక్రమణశ్చైవ సీతా శోక వినాశనః
లక్ష్మణ ప్రాణదాతా చ దశగ్రీవస్య దర్పహా
ఏవం ద్వాదశ నామాని కపీంద్రశ్య మహాత్మనః
స్వాప్నకాలే ప్రబోధే చ, యాత్రాకాలే చ యః పఠేత్, 
తస్య సర్వ భయం నాస్తి, రణేచ విజయీభవేత్,
రాజద్వారే, గహ్వారే చ, భయం నాస్తి కధాచన.

ఓం ఆంజనేయాయ విద్మహే రామభక్తాయ ధీమహి
తన్నో కపిః ప్రచోదయాత్.

Photo: హనుమానః అంజనీసూనూర్వాయుపుత్రో మహాబలః
రామేష్టః ఫల్గుణ సఖః పింగాక్షోమితవిక్రమః 
ఉదధిక్రమణశ్చైవ సీతా శోక వినాశనః 
లక్ష్మణ  ప్రాణదాతా చ దశగ్రీవస్య దర్పహా 
ఏవం ద్వాదశ నామాని కపీంద్రశ్య మహాత్మనః 
స్వాప్నకాలే ప్రబోధే చ, యాత్రాకాలే చ యః పఠేత్, 
తస్య సర్వ భయం నాస్తి, రణేచ విజయీభవేత్, 
రాజద్వారే, గహ్వారే చ, భయం నాస్తి కధాచన.

ఓం ఆంజనేయాయ విద్మహే రామభక్తాయ ధీమహి
తన్నో కపిః ప్రచోదయాత్.

No comments:

Post a comment