శ్రీ సాయిబాబా అష్టకం

పత్రి గ్రామ సముద్భూతం, ద్వారకామాయి వాసినం !
భక్తాభీష్ట ప్రదం దేవం, సాయినాథం నమామ్యహం !!

మహోన్నత కులే జాతం, క్షీరాంబుధి సమే సుభే !
ద్విజరాజం తమోఘ్నంతం,, సాయినాథం నమామ్యహం !!

జగదుద్ధారణార్ధం యో నవరూప ధరో విభుః !
యోగానంద మహాత్మానం, సాయినాథం నమామ్యహం !!

సాక్షాత్కారం జయే లాభే, స్వాత్మాన్ రామో గురోర్ముఖాత్ !
నిర్మమం పాపఘ్నం తం, సాయినాథం నమామి తం !!

యస్య దర్శన మాత్రేణ, దదౌ యానుగ్రహం కురు !
భవబంధాప హర్తారం, సాయినాథం నమామి తం !!

ధనధ్యాంచ దరిద్రాన్యః, సమ దృష్టేన పశ్యతి !
కరుణాసాగరం దేవం, సాయినాథం నమామితం !!

సమాధిస్థాపియో భక్తా, నవతీష్టార్ధ దానతః !
అచింతం మహిమానంతం, సాయినాథం నమామితం !!

Photo: పత్రి గ్రామ సముద్భూతం, ద్వారకామాయి వాసినం ! 
భక్తాభీష్ట ప్రదం దేవం, సాయినాథం నమామ్యహం !! 

మహోన్నత కులే జాతం, క్షీరాంబుధి సమే సుభే ! 
ద్విజరాజం తమోఘ్నంతం,, సాయినాథం నమామ్యహం !! 

జగదుద్ధారణార్ధం యో నవరూప ధరో విభుః ! 
యోగానంద మహాత్మానం, సాయినాథం నమామ్యహం !! 

సాక్షాత్కారం జయే లాభే, స్వాత్మాన్ రామో గురోర్ముఖాత్ ! 
నిర్మమం పాపఘ్నం తం, సాయినాథం నమామి తం !! 

యస్య దర్శన మాత్రేణ, దదౌ యానుగ్రహం కురు ! 
భవబంధాప హర్తారం, సాయినాథం నమామి తం !! 

ధనధ్యాంచ దరిద్రాన్యః, సమ దృష్టేన పశ్యతి ! 
కరుణాసాగరం దేవం, సాయినాథం నమామితం !! 

సమాధిస్థాపియో భక్తా, నవతీష్టార్ధ దానతః ! 
అచింతం మహిమానంతం, సాయినాథం నమామితం !!

No comments:

Post a comment