బాలకాండ అని ఎందుకు పేరు?

ాన్ని గురించి అంతగా ప్రస్తావించదు. 18 వ సర్గలో రామలక్ష్మణభరతశత్రజ్ఞులు జన్మించిరి అని చెప్పి, వారికి 11 వ రోజున నామకరణం చేశారు, వేద విద్యలు, బుద్దిమంతులైన ఆ పిల్లలు అస్త్రశస్త్రాలు నేర్చుకున్నారు, వారికి పెళ్ళి చేయాలని వారి తండ్రి అనుకుంటున్నాడు అంతలోనే విశ్వామిత్రుడు వచ్చాడు అని చెబుతాడు వాల్మీకి. ఒక నాలుగైదు శ్లోకాలు మాత్రమే ఉంటాయి. రాముని బాల్యం గురించి ఇక ప్రస్తావన ఉండదు. తరువాత విశ్వామిత్రుడు తన యజ్ఞ పరిరక్షణకై రాముడిని కోరుతాడు, ముందు దశరథుడు ఒప్పుకోడు, తరువాత వశిష్టులవారు చెబితే అప్పుడు శ్రీరాముడిని ఆయన వెంట పంపుతాడు. ఆ తరువాత రామ లక్ష్మణులు ఇద్దరు విశ్వామిత్రునితో కలిసి అడవిలో ప్రయాణించడమే ఉంటుంది, బాల కాండ ముగిసే సరికి రామచంద్రుడు సీతమ్మను వివాహం ఆడి అయోద్యచేరి 12 సంవత్సరాలు గడుస్తుంది. బాల్యం గురించి ఏమి చెప్పనే లేదు. మనం గుర్తించాల్సిన విషయం ఉంది. ఈ కాండము అంతా విశ్వామిత్రుని గురించి చెప్పడానికి ఉన్నదే.
విశ్వామిత్రుడు బాలుడా ? ఎంతో పెద్ద ఋషి, ఎన్ని పనులుచేసాడు, ఎన్నో సార్లు తను దిగజారి పోయాడు, ఎంతో కష్టపడి తిరిగి పైకి వచ్చాడు. ఆయనా బాలుడంటే ? అని అనిపిస్తుంది. కానీ బాలుడంటే ఆయనే. బాల కాండలో దశరథ మహారాజు రామచంద్రుని భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించడం మొదలుపెట్టగానే వారి భవిష్యత్తు తీర్చి దిద్దగలిగేవాడు విశ్వామిత్రుడే కనుక ఆయన గురించే ప్రస్తావించాడు వాల్మీకి. విశ్వామిత్రుడు వచ్చి రామచంద్రుడిని తీసుకెళ్ళి రకరకాల అస్త్ర శస్త్రాలను నేర్పించి సీతారాముల కళ్యాణం వరకు మాత్రమే విశ్వామిత్రుడు కనిపిస్తాడు. అయితే ఆయన జీవితం ఒక ఆదర్శం.
యాగ రక్షణ తరువాత విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణులను జనక చక్రవర్తి సభకి తీసుకొస్తాడు. అక్కడ పూర్వ పరాలు విచారించాక అక్క జనక చక్రవర్తి యొక్క మంత్రి శతానందుడు రామ లక్ష్మణులతో విశ్వామిత్రుని గురించి చెబుతాడు. విశ్వామిత్రుడు మీకు గురువు కావడం ఎంతో అదృష్టమయా. ఇతను ఒకప్పుడు ఎలా ఉండే వాడు ఈ నాడు ఎలా అయ్యాడు. లోకంలో తనను తాను ఇంతగా సంస్కరించుకున్న వ్యక్తి మరొకడు లేడు అని వారందరికీ విశ్వామిత్రుని కథని వర్ణిస్తాడు. విశ్వామిత్రుని కథ అంత ఆనంద దాయకంగా ఉండదు. అంత అందంగానూ ఉండదు. అంతకు ముందు ఆయన ఎన్నో సార్లు కామ క్రోదాలను జయించలేక పోయాడు. కానీ సభలో కూర్చోబెట్టి శతానందుడు విశ్వామిత్రుని కథను పిల్లలకు చెబుతుంటే ఎట్లాంటి కోపం రాలేదు, స్పందించలేదు. తను వేరే వారి కథను వింటుంన్నట్టు కుదురుగా కూర్చొని విన్నాడు. ఆస్థితికి పక్వత చెందాడు. సాదకుడిగా తను తపస్సు చేసినప్పుడు కామ క్రోదాలకు బానిస అయ్యాడు, కానీ తన సాధనకి దైవానుగ్రహంగా శ్రీరామచంద్రుడిని జోడుచేసుకొన్నాడు. అట్లా రామాయణంలో ప్రతి అంశం మానవుడు తెలుసుకోవాల్సినవి. ఒక బాలుడి వలె మనస్తత్వం ఆయనలో ఏర్పడింది. పిల్లవాని వలె నిష్కల్మషంగా తయారు అయ్యాడు. కనుకనే బాలకాండ అని పేరు.

శ్రీశైల క్షేత్రమునందలి ప్రధాన స్థానములు

శ్రీశైల క్షేత్రమునందలి ప్రధాన స్థానములు - మధూక కుండము, పాలధార, పంచధారలు, హాటకేశ్వరము, ఆరామ వీరభద్ర స్థానము, బ్రహ్మగిరి, ఘంటాసిద్ధేశ్వరము, బోగేశ్వరము, ఇష్టకామేశ్వరము, సప్తమాతృకలు, కదళీవనము మొదలైనవి. పార్వతీ ప్రాణ వల్లభుడు మదనాంతకుడైన మల్లికార్జున స్వామి విడువక ఈ పర్వతమునందు నివసించి ఉంటాడు. ఈ క్షేత్ర మహిమను ప్రస్తుతించుట బ్రహ్మకైనను వశము కాదు. ఈ కొండయందలి గండశిలలన్నియును శివలింగములు. ఇచ్చటి చెంచులందరును సిద్ధమునులు. చావనిదే యెవ్వరికిని కాశీక్షేత్రము ముక్తులనీయదు. ఈ శ్రీశైలము శిఖరసందర్శన మాత్రముననే ఎల్లరకును ముక్తులనిచ్చును.
శ్రీశైలాది తీర్థముల వలన ముక్తి కలుగునని పురాణములు చెప్పుచున్నవి. ముక్తి కారణములని చెప్పబడిన సకలతీర్థములయొక్క ప్రశస్తి విషయములో రెండవయూహ లేదు. నిస్సంశయముగా అవియన్నియుని ముక్తి ప్రదములు. ఎట్లనగా వానిని సేవించినందువల్ల కలిగెడు సుకృతఫలమువల్లనే కాశీప్రాప్తి కలుగును. ఇట్లు కాశీప్రాప్తికి కారణములైనందువల్లనే వానిని పురాణములు కైవల్యప్రదములని వర్ణించినవి. అవి కాశీప్రాప్తి ద్వారా పరంపరాసంబంధము చేత ముక్తిప్రదములు. కాశీక్షేత్రము సాక్షాత్తుగా మోక్షకారణము. త్రివేణీ సంగమం, నైమిశారణ్యం, సరస్వతీనది ప్రవహించిన ప్రదేశము (కురుక్షేత్రము), హిమాలయమునుండి గంగానది దిగినచోటు, ఉజ్జయిని, అయోధ్యానగరం, ఉత్తర మధుర, బృందావన ప్రాంతము శ్రీకృష్ణ జన్మస్థానము, దక్షిణ మధుర, పాండ్యుల రాజధాని శ్రీమీనాక్షీ సుందరేశ్వరుల నివాసము (మధుర), ద్వారక(సముద్రములో విలీనమైనది), సరస్వతీనది - అంతః ప్రవాహిని, సహ్యపర్వతము - కృష్ణానది పుట్టిన పర్వతము, గంగాసాగర సంగమము, కామాక్షీ నిలయము, నాసికా త్రయంబకము - గోదావరి పుట్టినచోటు, దాక్షారామము, బదరికాశ్రమము (నరనారాయణులు తపస్సు చేసిన చోటు) హిమాయలములలోనిది, నర్మదాతీరములోని ఓంకారు, పూరీజగన్నాథము, దక్షిణ సముద్రతీరములోని గోకర్ణము, శ్రీశైలము - ఇవి మోక్షహేతువులైన గొప్ప తీర్థములు.
శివానుగ్రహము సమకూరని నాడు మనస్సులో తీర్థయాత్ర చేయవలయుననెడి సంకల్పమే యుదయించదు. తీర్థయాత్రయందు శ్రద్ధలేని నాడు ప్రతిబంధకములైన పాపములు తొలగిపోవు. పాపములు తొలగిపోని నాడు కాశికి పోవలెనన్న యుత్సాహమే పుట్టదు. కాశీ క్షేత్ర నివాసము లేనినాడు విజ్ఞాన దీపము తన కాంతిని విస్తరింపజేయదు. జ్ఞానమువలన గాని కైవల్యము సంభవించదు. జ్ఞానమనగా ఉపనిషద్వాక్యములచేత సంభవించునది. దానినే విజ్ఞానమనీ అందురు.

లక్ష్మీదేవి పాదాలను పూజించకూడదా?

 అడిగిన మూడు అడుగుల నేలను దానం ఇవ్వగా ఆస్వామి పాదాలతో పృథివ్యాపస్తేజోవాయురాకాశములు అయిన పంచభూతాత్మకమైన ప్రపంచాన్నంతటినీ కూడా ఈపాదంతో ఆక్రమించాడు. మరొక పాదంతో విశాల ఆకాశమంతా తానుగా దర్శింపజేసి ఆ మూడవపాదాన్ని బలిచక్రవర్తి శిరస్సున ఉంచాడు. కాబట్టి మనము భగవంతుని పాదములను ఆశ్రయించాలి. "భగవంతు వలగొను పదములు పదములు" అంటారు పోతనామాత్యులు. కనుక శ్రీమన్నారాయణుని ఆశ్రయించే సమయంలో పాదములను ఆశ్రయించాలి. అమ్మవారికి మాత్రం పాదములకు పూజించరాదు అనే ఒక కొత్తగా కనుక్కున్నారు. నిజానికి పరమేశ్వరి - పరమేశ్వరుడు, లక్ష్మీదేవి - శ్రీమన్నారాయణుడు, అంతా ఒక్కటే. కాబట్టి ఎటువంటి అనుమానమూ లేకుండా అమ్మవారి పాదములు అర్చించవచ్చును. కొల్హాపురంలో అమ్మవారి పాదాలు బంగారు తాపడంతో చేయబడి ఉంటాయి. బాసరకు వెళ్ళినా మరింకే అమ్మవారి క్షేత్రానికి వెళ్ళినా నమస్కరిస్తే ఆ సమయంలో అర్చకుడు శఠారిని మన శిరస్సుపైన ఉంచుతాడు. మనం తలవంచి నమస్కారం చేస్తాం. ఆ శఠారి (శఠం అంటే మనలో ఉండే మొండితనం - దానిని తొలగించేవి పరమాత్ముని యొక్క పాదములు. దానిమీద పరమాత్మ పాదములే ఉంటాయి. లక్ష్మీదేవి సన్నిధానంలోకి వెళ్ళి ఆ అమ్మవారికి నమస్కరించిన తరువాత అర్చకులు మనశిరస్సుపై ఉంచే శఠారి పైన అమ్మవారి పాదాలే ఉంటాయి. ఇది గమనించాలి. పాదపూజ అని చెప్తాం. పరమాత్మను మనం అర్చించే సమయంలో ఆ పరమాత్మ విశాల విశ్వమంతా కూడా వ్యాపించి ఉంటాడు. ఆయనను మనం దర్శించగలిగే స్థితి ఎక్కడ? అంటే పాదములను దర్శిస్తే చాలు పరమాత్మను దర్శించినట్లే. ఇటువంటి భావంతో అయ్యవారికైనా, అమ్మవారికైనా సర్వాంములు నమస్కరించవలసిందే. లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి ఒక్కసారి పరిశీలించినా చంచలాయై నమః - పాదౌపూజయామి, ఇలా సర్వాంగాలనూ పూజ చేస్తాం కదా! మరి పాదాలు పూజ చేయకుండా ఎలా? మొట్టమొదటి నామమే చంచలాయై నమః - పాదౌపూజయామి. కాబట్టి తప్పకుండా లక్ష్మీదేవి పాదములను తప్పకుండా పూజించవచ్చు.

MYTHOLOGICAL SIGNIFICANCE OF GODAVARI PUSHKARAMA Godavari Pushkaram occurs once in every 12 years on the auspicious occasion of transit of Bruhaspati into Simha Rasi (Leo zodiac sign). This is an important Religious Festival paramount to Kumbh Mela of North India. Its grandeur begins amid pomp and gaiety in the Month of Aashadam on Chaturdasi Day. The last godavari pushkaram was held between July 30, 2003 and August 10, 2003 in the state of Andhra Pradesh. The Godavari Maha Pushkaram 2015 will be held from July 14, 2015 to July 25, 2015.

The Godavari Maha Pushkaram 2015 is a Maha Pushkaram. It is not an ordinary pushkaram. The Maha Pushkaram comes once for every 12 regular pushkarams. Or, simply once in every 144 years. Hence the next Godavari Maha Pushkaram will commence in the year 2159. Hence, the Godavari Maha Pushkaram 2015 is of higher significance.

At this juncture, it is important to know the mythological significance of a Godavari Pushkaram. What is a Pushkaram? What is the importance of a Godavari Pushkaram? What do we need to do during a Godavari Pushkaram? The book below answers all of these questions.

PUSHKAR GHATS IN EAST GODAVARI DISTRICT

A total of 151 Ghats were identified in East Godavari District for Godavari Maha Pushkaram 2015. Here is the complete list.
1
RajahmundryKOTILINGALA GHAT   (PMK GHAT)
2
RajahmundryPUSHKHAR GHAT
3
RajahmundryMARKANDEYA GHAT (Padmavathi Ghat)
4
RajahmundrySARASWATHI GHAT (VIP Ghat)
5
Pushkaralapeta (Rajahmundry)Gowthami Ghat (Pushkaralapeta Ghat)
6
Alcot Garden (Rajahmundry)SUBBAYAMMA  GHAT
7
DowleswaramRAMAPADALAREVU GHAT
8
Dowleswaram CERP GHAT
9
Dowleswaram CHINTALA GHAT
10
Dowleswaram GAYATHRI GHAT
11
Dowleswaram SUNNAMBATTILA RAMP GHAT
12
Dowleswaram  VIP Bathing Ghat
13
Kotipalli KOTIPALLI GHAT 1
14
KotipalliKOTIPALLI GHAT 2
15
KotipalliKOTIPALLI GHAT 3
16
KotipalliKOTIPALLI GHAT 4
17
Munikudali (Sithanagaram Mandal)MUNIKODALI GHAT 5
18
Vadapalli (Atreyapuram Mandal)VADAPALLI GHAT
19
Vadapalli Village (Atreyapuram Mandal)VADAPALLI GHAT
20
Kundaleswaram village, Katrenikona (mandal)KUNDALESWARAM GHAT
21
Muktheswaram village, Ayinavilli mandalMUKTHESWARAM GHAT
22
Tottaramudi village, Ayinavilli mandalTOTTARAMUDI GHAT
23
Tottaramudi village, Ayinavilli mandalTOTTARAMUDI GHAT
24
Bodasakurru village, Allavaram mandalBODASAKURRU GHAT
25
Murammalla village, ,I.Polavaram mandalMURAMALLA GHAT
26
Muramalla village, I.Polaaram mandalMURAMALLA GHAT
27
Appanapalli village, Mamdikuduru mandalAPPANAPALLI GHAT
28
Sompalli village, Razole mandalSOMPALLI GHAT
29
Razole town & mandalRAZOLE GHAT
30
Antervidi village, Sakhinnetipalli mandalANTERVEDI GHAT
31
Antervedi village, Sakhinetipalli mandalANTERVEDI GHAT- PALLIPALEM GHAT
32
Antervedi village, Sakhinetipalli mandalAntervedi Ghat
33
BOBBILANKA VILLAGEBOBBILANKA GHAT
34
MUGGALLA VILLAGE, Sithanagaram mandalMUGGALLA GHAT
35
Kothapeta village and mandalKOTHAPETA GHAT
36
Gedullanka village, Mummidivaram mandalGEDELLANKA GHAT
37
Thatapudi village, ,Kapileswarapuram mandalTATAPUDI GHAT
38
Kunavaram village, Kunavaram mandalKUNAVARAM GHAT
39
Rajavaram village, Athreyapuram mandalRAJAVARAM GHAT-New
40
Vaddiparru village, Athreyapuram mandalVADDIPARRU GHAT
41
Lolla village, Athreyapuram mandalLOLLA GHAT -Old
42
Lolla village, Athreyapuram mandalLOLLA GHAT-new
43
Jithugapadu village, Athreyapuram mandalJITHUGAPADU GHAT
44
Ravulapalem village and mandalRAVULAPALEM GHAT
45
Komarajulanka village, Ravulapalem mandalKOMARAJULANKA GHAT
46
Kedarlanka village, Kapileswarapuram mandalKEDARLANKA GHAT
47
Addankivarilanka village, Kapileswarapuram mandalADDANKIVARILANKA GHAT
48
Madupalli village, Ayinavilli mandalMADUPALLI GHATA- NEW
49
Peravaram village, Athreyapuram mandalPERAVARAM GHAT
50
Velicheru village, Athreyapuram mandalVELICHERU GHAT
51
Vaddiparru village, Athreyapuram mandalVADDIPARRU GHAT
52
Athreyapuram village and mandalATHREYAPURAM GHAT
53
Vadapalli village, ,Atreyapuram mandalVADAPALLI GHAT
54
Kothapeta village and mandalKOTHAPETA GHAT
55
Vadapalem village, Kothapeta mandalVADAPALEM GHAT
56
Vanapalli village, Kothapeta mandalVANAPALLI GHAT
57
Veeravallipalem village, Ayinavilli mandalVEERAVALLIPALEM GHAT
58
Sanakipallilanka village, Ayinavilli mandalSANAPALLILANKA GHAT
59
Yedurlanka village, I.Polavaram mandalYEDURLANKA GHAT
60
Guthinadeevi village, I.Polavaram mandalGUTHINADEEVI GHAT
61
Guthinadeevi village, I.Polavaram mandalGuthinadeevi Ghat
62
G.Mulapalem village, I.Polavaram mandalG.MULAPALEM GHAT
63
T.Kothapalli village, I.Polavaram mandalT.KOTHAPALLI GHAT
64
Tillakuppa village, I.Polavaram mandalTILLAKUPPA GHAT
65
Kesanakurru village, I.Polavaram mandalKESANAKURRU GHAT
66
Kesanakurru village, I.Polavaram mandalKESANAKURRU GHAT-FLOOD BANK
67
Nadavapalli village, Katrenikona mandalNADAVAPALLI GHAT
68
Pallamkurru village, Katrenikona mandalPALLAMKURRU GHAT
69
Inapuram village, Mummidivaram mandalINAPURAM GHAT
70
Kothalanka village, Mummidivaram mandalKOTHALANKA GHAT
71
Pallivaripalem village, Mummidivaram mandalPALLAVARIPALEM GHAT
72
Tanelanka village, Mummidivaram mandalTANELANKA GHAT
73
Kondukuduru village, Ayinavilli mandalKONDAKUDURU GHAT
74
Chintapallilanka village, Mummidiaram mandalCHINTAPALLILANKA GHAT
75
Vemagiri village, kadiam mandalVEMAGIRI GHAT
76
Alamuru village and mandalALAMURU GHAT
77
Korumilli village, Kapileswarapuram mandalKORUMILLI GHAT- OLD
78
Korumilli village, Kapileswarapuram mandalKORUMILLI GHAT-NEW
79
Kapileswarapuram village and mandalKAPILESWARAPURAM GHAT
80
Jonnada village, Alamuru mandalJONNADA GHAT
81
Jonnada village, Alamuru mandalJONNADA GHAT
82
Vakatippa village, Kapileswarapuram mandalVAKATIPPA GHAT
83
Kulla village, K.Gangavaram mandalKULLA GHAT
84
Mallavaram village, K.Gangavaram mandalMALLAVARM GHAT
85
Sundarapalli village, K.Gangavaram mandalSUNDARAPALLI GHAT
86
Sundarapalli village, K.Gangavaram mandalSUNDARAPALLI GHAT
87
Kota village, K.Gangavaram mandalKOTA GHAT (RAMAGHATTALU)
88
Kota village, K.Gangavaram mandalKOTA GHAT
89
Masakapalli village, K.Gangavaram mandalMASAKAPALLI GHAT
90
Masakapalli village, K.Gangavaram mandalMASAKAPALLI GHAT- NEW
91
Pedalanka village, Kajuluru mandalPEDALANKA GHAT
92
Brahmapuri village, K.Gangavaram mandalBRAHAMAPURI GHAT
93
Pillanka village, Tallarevu mandalPILLANKA GHAT
94
Gopulanka village, Tallarevu mandalGOPULANKA GHAT
95
Injaram village, Tallarevu mandalINJARAM GHAT
96
Kajuluru village and mandalKAJULURU GHAT
97
Purushothapatnam village, Devipatnam mandalPUROSHOTHAPATNAM GHAT-NEW
98
Ramachandrapuram village,sithanagaram mandalRAMACHANDRAPURAM GHAT NEW
99
Vasanthawada village, Athreyapuram mandalVASANTHAWADA GHAT
100
Kattunga village, Athreyapuram mandalKATTUNGA GHAT
101
Narkedimilli village, Athreyapuram mandalNARKEDIMILLI GHAT
102
Ankampalem village, Athreyapuram mandalANKAMPALEM GHAT
103
Ganti village, Kothapeta mandalGANTI GHAT
104
Rajavaram village, Athreyapuram mandalRAJAVARAM GHAT
105
Velicheru village, Athreyapuram mandalVELICHERU GHAT
106
Bellampudi village, P.gannavaram mandalBELLAMPUDI GHAT
107
Gopalapuram villge, Ravulapalem mandalGOPALAPURAM GHAT
108
Munjavaram village, P.Gannavaram mandalK.MUNJAVARAM GHAT
109
Gannavaram village, P.Gannavaram mandalL.GANNAVARAM GHAT
110
K.Yenugupalli village, P.Gannavaram mandalK.YENUGUPALLI GHAT
111
Gannavaram village, P.Gannavaram mandalGANNAVARAM GHAT
112
Nagullanka village, P.Gannavaram mandalNAGULLANKA GHAT
113
Aduru village, Mamidikuduru mandalADURRU GHAT
114
Thondavaram village, Ambajipeta mandalTHONDAVARAM GHAT
115
Thondavaram village, Ambajipeta mandalTHONDAVARAM GHAT
116
P.Gannavaram village and mandalP.GANNAVARAM GHAT
117
Y.Kothapalli vilalge, P.Gannavaram mandalY.KOTHAPALLI GHAT
118
Katarilanka village, P.Gannavaram mandalKATARILANKA GHAT
119
Gopayalanka village, Allavaram mandalGOPAYALANKA GHAT
120
Godi village, Allavaram mandalGODI GHAT
121
Bendamurlanka village, Allavaram mandalBENDAMURLANKA GHAT
122
Tekisettipalem village, Sakhinetipalli mandalTEKISETTTIPALEM GHAT
123
Gudimoola village, Sakhinetipalli mandalGUDIMULA GHAT
124
Rameswaram village, Sakhinetipalli mandalRAMESWARAM GHAT
125
Dindi village, Malkipuram mandalDINDI GHAT
126
Ramarajulanka village, Malkipuram mandalRAMARAJULANKA GHAT
127
Appanaramunilanka village, Malkipuram mandalAPPANARAMUNILANKA GHAT
128
Sakhinetipalli vilage and mandalKALYANAM GHAT
129
Sakhinetipalli vilage and mandalSAKHINETIPALLI GHAT
130
Gondi village, Sakheinetipalli mandalGONDI GHAT
131
Sk.Pallilanka village, Sakhineitpalli mandalSK.PALLILANKA RAMALAYAM TEMPLE GHAT
132
Sk.Pallilanka village, Sakhineitpalli mandalSK.PALLI LANKA GHAT
133
Pathainjaram village, Tallarevu mandalPATHAINJARAM GHAT
134
Mulakallanka village, Sithanagaram mandalMULAKALLANKA GHAT
135
Jalimudi village, Sithanagaram mandalJALIMUDI GHAT
136
Katavaram village Sithanagaram mandalKATAVARAM GHAT
137
Singavaram village, Sithanagaram mandalSINGAVARAM GHAT
138
Vangalapudi village, Sithanagaram mandalVANGALAPUDI GHAT
139
Munjavaram village, P.Gannavaram mandalMUNJAVARAM GHAT
NEWLY MERGED MANDALS
140
Venkatareddipeta village, Nellilpaka mandalVENKATAREDDIPETA GHAT
141
Vaddigudem village, V.R.puram mandalVADDIGUDEM GHAT
142
Vaddigudem village, V.R.puram mandalVADDIGUDEM GHAT- MUTYALAMMA TEMPLE
143
Vaddigudem village, V.R.puram mandalVADDIGUDEM GHAT- LAXMINARASIMHA TEMPLE
144
Sriramagiri village, V.R.PurammandalSIRAMAGIRI GHAT
145
Kunavaram village and mandalKUNAVARAM GHAT- POCHAMMA REVU
146
Gommugudem village, Kunavaram mandalGOMMUGUDEM GHAT- SIVALAYAM
147
Kunavaram village, Kunavaram mandalKUNAVARAM GHAT- AT SAIBABA TEMPLE
148
Jeediguppa village, V.R.Puram mandalJEEDIGUPPA GHAT
149
Pochavaram village, V.R.Puram mandal- Neat Saibaba templePOCHAVARAM GHAT
150
Nellipaka village and mandalNELLIPAKA GHAT
151
Gundala village, Nellipaka mandalUSHNAGUNDALU GHAT