దివ్య దుర్గాష్టకం

శ్రీ దివ్య దుర్గాష్టకం :-

దుర్గే పరేశి శుభదేశి పరాత్పరేశి
వందే మహేశదయితే కరుణార్ణవేశి !
స్తుత్యే స్వధే సకల తాపహరే సురేశి
కృష్ణస్తుతేకురు కృపాం లలితేఖిలేశి !! 

దివ్యే నుతే శృతిశతైర్విమలే భవేశి
కందర్పదారశతయుందరి మాధవేశి !
మేధే గిరీశ తనయే నియతే శివేశి
కృష్ణస్తుతేకురు కృపాం లలితేఖిలేశి !!

రాశేశ్వరి ప్రణత తాపహారే కులేశి
ధర్మప్రియే భయహరే వరదాగ్రగేశి !
వాగ్దేవతే విధినుతే కమలాసనేశి
కృష్ణస్తుతేకురు కృపాం లలితేఖిలేశి !!

పూజ్యే మహావృషభవాహిని మంగళేశి
పద్మే దిగంబరి మహేశ్వరి కాననేశి !
రమ్యేధరే సకలదేవనుతే గయేశి
కృష్ణస్తుతేకురు కృపాం లలితేఖిలేశి !!

శ్రద్ధే సురాసురనుతే సకలే జలేశి
గంగే గిరీశదయితే గణనాయికేశి !
దక్షే శ్మశాన నిలయే సురనాయికేశి
కృష్ణస్తుతేకురు కృపాం లలితేఖిలేశి !!

తారే కృపార్ధ్రనయనే మధుకైటభేశి
వైద్యేశ్వరేశ్వరి యమ నిఖిలాక్షరేశి !
ఊర్జే చతుఃస్థని సనాతని ముక్తకేశి
కృష్ణస్తుతేకురు కృపాం లలితేఖిలేశి !!

మోక్షేస్థివే త్రిపురసుందరి పాటలేశి
మహేశ్వరీ త్రినయనే ప్రబలే మఖేశి !
తృష్ణే తరంగిణి బలే గతిదే ధృవేశి
కృష్ణస్తుతేకురు కృపాం లలితేఖిలేశి !!

విశ్వంబ్గరే సకలదే విధాతే జయేశి
వింధ్యస్థితే శశిముఖ క్షణదే దయేశి !
మాతః సరోజనయనే రసికే స్మరేశి
కృష్ణస్తుతేకురు కృపాం లలితేఖిలేశి !!

దుర్గాష్టకం పఠతి యః ప్రయతః ప్రభాతే
సర్వార్ధదం హరహరాదినుతం వరేణ్యం !
దుర్గాం సుపూజ్య మహితాం వివిధోపచారైః
ప్రాప్నోతి వాంచితఫలం న చిరాన్మనుష్యః !!

Photo: శ్రీ దివ్య దుర్గాష్టకం :-

దుర్గే పరేశి శుభదేశి పరాత్పరేశి
వందే మహేశదయితే కరుణార్ణవేశి ! 
స్తుత్యే స్వధే సకల తాపహరే సురేశి 
కృష్ణస్తుతేకురు కృపాం లలితేఖిలేశి !! 

దివ్యే నుతే శృతిశతైర్విమలే భవేశి 
కందర్పదారశతయుందరి మాధవేశి ! 
మేధే గిరీశ తనయే నియతే శివేశి 
కృష్ణస్తుతేకురు కృపాం లలితేఖిలేశి !! 

రాశేశ్వరి ప్రణత తాపహారే కులేశి 
ధర్మప్రియే భయహరే వరదాగ్రగేశి ! 
వాగ్దేవతే విధినుతే కమలాసనేశి 
కృష్ణస్తుతేకురు కృపాం లలితేఖిలేశి !! 

పూజ్యే మహావృషభవాహిని మంగళేశి 
పద్మే దిగంబరి మహేశ్వరి కాననేశి ! 
రమ్యేధరే సకలదేవనుతే గయేశి 
కృష్ణస్తుతేకురు కృపాం లలితేఖిలేశి !! 

శ్రద్ధే సురాసురనుతే సకలే జలేశి 
గంగే గిరీశదయితే గణనాయికేశి ! 
దక్షే శ్మశాన నిలయే సురనాయికేశి 
కృష్ణస్తుతేకురు కృపాం లలితేఖిలేశి !! 

తారే కృపార్ధ్రనయనే మధుకైటభేశి 
వైద్యేశ్వరేశ్వరి యమ నిఖిలాక్షరేశి ! 
ఊర్జే చతుఃస్థని సనాతని ముక్తకేశి 
కృష్ణస్తుతేకురు కృపాం లలితేఖిలేశి !! 

మోక్షేస్థివే త్రిపురసుందరి పాటలేశి
మహేశ్వరీ త్రినయనే ప్రబలే మఖేశి ! 
తృష్ణే తరంగిణి బలే గతిదే ధృవేశి 
కృష్ణస్తుతేకురు కృపాం లలితేఖిలేశి !! 

విశ్వంబ్గరే సకలదే విధాతే జయేశి 
వింధ్యస్థితే శశిముఖ క్షణదే దయేశి ! 
మాతః సరోజనయనే రసికే స్మరేశి 
కృష్ణస్తుతేకురు కృపాం లలితేఖిలేశి !! 

దుర్గాష్టకం పఠతి యః ప్రయతః ప్రభాతే 
సర్వార్ధదం హరహరాదినుతం వరేణ్యం ! 
దుర్గాం సుపూజ్య మహితాం వివిధోపచారైః 
ప్రాప్నోతి వాంచితఫలం న చిరాన్మనుష్యః !!

No comments:

Post a comment