ఇతి శ్రీ శంకరాచార్య కృత సువర్ణమాలా స్తుతిః

ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి
తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్

ఓం నమో నమో నమః శివాయ !!

ఈశా గిరీశా పరేశా మహేశాభిలేశాయభూషణభో ! 
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం !!

ఉమాయ దివ్యసుమంగళ విగ్రహయాలింగిత వామాంగ విభో !
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం !!

ఉరీ కురు మామజ్ఞమనాథం మారీ కురు మే దురితం భో !
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం !!

ఋషివర మానస హంస చరాచర జనన స్థితిలయ కారణ భో !
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం !!

అంతఃకరణ విశుద్ధిం భక్తిం చ త్వయి సతీం ప్రదేహి విభో !
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చ్రణ యుగం !!

కరుణవరుణాలయ మయిదాస ఉదాసస్తవోచితో న హి భో !
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం !!

జై కైలాశనివాస ప్రమధ గణాధీశ భూ సురార్చిత భో !
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం !!

ఝనుతక జంకిణు ఝనుతత్కిటతక శబ్దైర్నటసి మహానట భో !
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం !!

ధర్మస్థాపన దక్షత్ర్యక్ష గురో దక్షయజ్ఞ శిక్షక భో !
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం
!!

బలమారోగ్యంచాయుస్త్వద్గుణ రుచితాం చిరం ప్రదేహి విభో !
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం !!

భగవన్ భర్గ భయాపహ భూతపతే భూతి భూషితాంగ విభో !
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం !!

సర్వదేవ సర్వోత్తమ సర్వద దుర్వృత్తి గర్వహరణ విభో !
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం !!

షడ్రిపు షడూర్మి షడ్వికార హర సన్ముఖ షణ్ముఖ జనక విభో !
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం !!

సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మేత్యేతల్లక్షణ లక్షిత భో !
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం !!

హా హా హూ హూ ముఖసురగాయక గీతా పదాన పద్య విభో !
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం !!

ఇతి శ్రీ శంకరాచార్య కృత సువర్ణమాలా స్తుతిః !

Photo: ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి
తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్

ఓం నమో నమో నమః శివాయ !!

ఈశా గిరీశా పరేశా మహేశాభిలేశాయభూషణభో ! 
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం !! 

ఉమాయ దివ్యసుమంగళ విగ్రహయాలింగిత వామాంగ విభో ! 
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం !! 

ఉరీ కురు మామజ్ఞమనాథం మారీ కురు మే దురితం భో ! 
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం !! 

ఋషివర మానస హంస చరాచర జనన స్థితిలయ కారణ భో ! 
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం !! 
 
అంతఃకరణ విశుద్ధిం భక్తిం చ త్వయి సతీం ప్రదేహి విభో ! 
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చ్రణ యుగం !! 

కరుణవరుణాలయ మయిదాస ఉదాసస్తవోచితో న హి భో ! 
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం !! 

జై కైలాశనివాస ప్రమధ గణాధీశ భూ సురార్చిత భో ! 
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం !! 

ఝనుతక జంకిణు ఝనుతత్కిటతక శబ్దైర్నటసి మహానట భో ! 
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం !! 

ధర్మస్థాపన దక్షత్ర్యక్ష గురో దక్షయజ్ఞ శిక్షక భో !
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం  
!!

బలమారోగ్యంచాయుస్త్వద్గుణ రుచితాం చిరం ప్రదేహి విభో ! 
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం !! 

భగవన్ భర్గ భయాపహ భూతపతే భూతి భూషితాంగ విభో ! 
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం !! 

సర్వదేవ సర్వోత్తమ సర్వద దుర్వృత్తి గర్వహరణ విభో ! 
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం !! 

షడ్రిపు షడూర్మి షడ్వికార హర సన్ముఖ షణ్ముఖ జనక విభో ! 
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం !! 

సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మేత్యేతల్లక్షణ లక్షిత భో ! 
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం !! 

హా హా హూ హూ ముఖసురగాయక గీతా పదాన పద్య విభో ! 
సాంబసదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం !! 

ఇతి శ్రీ శంకరాచార్య కృత సువర్ణమాలా స్తుతిః !

No comments:

Post a comment