సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం

హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో
శ్రీపార్వతీసుముఖ పంకజ పద్మబంధో
శ్రీశాది దేవగణ పూజిత పాదపద్మ
వల్లీస నాథ మమ దేహి కరావలంబమ్

దేవాధిదేవసుత దేవగణాధినాథ
దేవేంద్రవంద్యమృదుపంకజమంజుపాద
దేవర్షి నారద మునీంద్రసుగీత కీర్తే
వల్లీస నాథ మమ దేహి కరావలంబమ్

నిత్యాన్నదాన నిరతాఖిలరోగహారిన్
తస్మాత్ప్రదాన పరిపూరిత భక్తకామ
శ్రుత్యాగమప్రణవాచ్యనిజస్వరూప
వల్లీస నాథ మమ దేహి కరావలంబమ్

క్రౌ చామరేంద్రమదఖండనశక్తిశూల
పాశాదిశస్త్ర పరిమండిత దివ్యపాణే
శ్రీ కుండలీశధృతతుండ శిఖీంద్రవాహ
వల్లీస నాథ మమ దేహి కరావలంబమ్

దేవాధిదేవ రధమండల మధ్య వేద్య
దేవేంద్రపీఠనగరం దృఢచాపహస్తమ్
శూరం నిహత్య సురకోటిభి రీడ్యమాన
వల్లీస నాథ మమ దేహి కరావలంబమ్

హారాదిరత్న మనియుక్త కిరీటహార
కేయూర కుండల లసత్కవచాభిరామ
హే వీర తారకజయామర బృంద వంద్య
వల్లీస నాథ మమ దేహి కరావలంబమ్

పంచాక్షరాదిమను మన్త్రితగాంగ తోయై
పంచామృతై: ప్రముదితేంద్రముఖై ర్మునీంద్రై
పట్టాభిషిక్త హరియుక్త పరాసనాథ
వల్లీస నాథ మమ దేహి కరావలంబమ్

శ్రీ కార్తికేయ కరుణామృతపూర్ణదృష్ట్యా
కామాదిరోగ కలుషీకృతదుష్టచిత్తమ్
నిక్త్వాతు మామవ కళాధర కాంతకాన్త్వా
వల్లీస నాథ మమ దేహి కరావలంబమ్

సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం పుణ్యం యే పఠన్తి ద్విజోత్తమా
తేసర్వే ముక్తి మాయాన్తి సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదతః
సుబ్రహ్మణ్యాష్టక మిదమ ప్రాతరుర్దాయ యః పఠేత్
కోటి జన్మ కృతం పాపం తత్క్షణా దేవ నశ్యతి

ఇతి సుబ్రహ్మణ్యాష్టకమ్
 Photo: సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం 

హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో
శ్రీపార్వతీసుముఖ పంకజ పద్మబంధో
శ్రీశాది దేవగణ పూజిత పాదపద్మ
వల్లీస నాథ మమ దేహి కరావలంబమ్

 దేవాధిదేవసుత దేవగణాధినాథ
దేవేంద్రవంద్యమృదుపంకజమంజుపాద
దేవర్షి నారద మునీంద్రసుగీత కీర్తే
వల్లీస నాథ మమ దేహి కరావలంబమ్

 నిత్యాన్నదాన నిరతాఖిలరోగహారిన్
తస్మాత్ప్రదాన పరిపూరిత భక్తకామ
శ్రుత్యాగమప్రణవాచ్యనిజస్వరూప
వల్లీస నాథ మమ దేహి కరావలంబమ్

 క్రౌ చామరేంద్రమదఖండనశక్తిశూల
పాశాదిశస్త్ర పరిమండిత దివ్యపాణే
శ్రీ కుండలీశధృతతుండ శిఖీంద్రవాహ
వల్లీస నాథ మమ దేహి కరావలంబమ్

 దేవాధిదేవ రధమండల మధ్య వేద్య
దేవేంద్రపీఠనగరం దృఢచాపహస్తమ్
శూరం నిహత్య సురకోటిభి రీడ్యమాన
వల్లీస నాథ మమ దేహి కరావలంబమ్

 హారాదిరత్న మనియుక్త కిరీటహార
కేయూర కుండల లసత్కవచాభిరామ
హే వీర తారకజయామర బృంద వంద్య
వల్లీస నాథ మమ దేహి కరావలంబమ్

 పంచాక్షరాదిమను మన్త్రితగాంగ తోయై
పంచామృతై: ప్రముదితేంద్రముఖై ర్మునీంద్రై
పట్టాభిషిక్త హరియుక్త పరాసనాథ
వల్లీస నాథ మమ దేహి కరావలంబమ్

 శ్రీ కార్తికేయ కరుణామృతపూర్ణదృష్ట్యా
కామాదిరోగ కలుషీకృతదుష్టచిత్తమ్
నిక్త్వాతు మామవ కళాధర కాంతకాన్త్వా
వల్లీస నాథ మమ దేహి కరావలంబమ్

 సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం పుణ్యం యే పఠన్తి ద్విజోత్తమా
తేసర్వే ముక్తి మాయాన్తి సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదతః
సుబ్రహ్మణ్యాష్టక మిదమ ప్రాతరుర్దాయ యః పఠేత్
కోటి జన్మ కృతం పాపం తత్క్షణా దేవ నశ్యతి

 ఇతి సుబ్రహ్మణ్యాష్టకమ్

No comments:

Post a comment