ఈశ్వరుడు

ఈశ్వరుడు నామరూపరహితుడైనను దుష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణ కొరకై అనేక అవతారములను పొందుతాడు. కలియుగమున మనుష్యుల యొక్క మనస్సు అతి దుర్బలమైనది. కావున వారు నిర్గుణ బ్రహ్మను ధ్యానించలేరు. అందువలననే తన ధ్యానమును ఈశ్వరునిపై ఉంచవలెనాన్న కోరికతో మనుష్యుడు ఈశ్వరుని సగుణ స్వరూపునిగ స్వీకరించాడు. జలము విభిన్నరూపములో కనబడినా వాస్తవంలో దాని రూపము ఒక్కటే. ఈ విధముగనే పరమాత్మ అనేక రూపములలో కనబడినా అతను ఒక్కడే. ఐస్ క్రీంలో కూడా జలము వుంటుంది. జలము కేవలం త్రాగడానికే ఉపయోగపడుతుంది. పిల్లలు దీనిని తినడానికి చాలా ఇష్టపడతారు. దీనికి ధరకూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. కానీ జలమునకు మూల్యం వుండదు. ఈవిధముగనే నిర్గుణ పరమాత్మ జలరూపంతో సమానుడు. సగుణ పరమాత్మ ఐస్ క్రీంటో సమానుడు. ఇక కలియుగములో కనబడుతున్న విభిన్న దేవతారూపాలు మిగతా యుగాలలో కూడా ఉండేవి కాదు.

Photo: ఈశ్వరుడు నామరూపరహితుడైనను దుష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణ కొరకై అనేక అవతారములను పొందుతాడు. కలియుగమున మనుష్యుల యొక్క మనస్సు అతి దుర్బలమైనది. కావున వారు నిర్గుణ బ్రహ్మను ధ్యానించలేరు. అందువలననే తన ధ్యానమును ఈశ్వరునిపై ఉంచవలెనాన్న కోరికతో మనుష్యుడు ఈశ్వరుని సగుణ స్వరూపునిగ స్వీకరించాడు. జలము విభిన్నరూపములో కనబడినా వాస్తవంలో దాని రూపము ఒక్కటే. ఈ విధముగనే పరమాత్మ అనేక రూపములలో కనబడినా అతను ఒక్కడే. ఐస్ క్రీంలో కూడా జలము వుంటుంది. జలము కేవలం త్రాగడానికే ఉపయోగపడుతుంది. పిల్లలు దీనిని తినడానికి చాలా ఇష్టపడతారు. దీనికి ధరకూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. కానీ జలమునకు మూల్యం వుండదు. ఈవిధముగనే నిర్గుణ పరమాత్మ జలరూపంతో సమానుడు. సగుణ పరమాత్మ ఐస్ క్రీంటో సమానుడు. ఇక కలియుగములో కనబడుతున్న విభిన్న దేవతారూపాలు మిగతా యుగాలలో కూడా ఉండేవి కాదు.

No comments:

Post a comment