దత్తాత్రేయ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

ప్రథమస్తు మహాయోగీ ద్వితీయ ప్రభురీశ్వరః
తృతీయశ్చ త్రిమూర్తిశ్చ చతుర్థో జ్ఞాన సాగరః
పంచమో జ్ఞాన విజ్ఞానం షష్ఠస్యాత్ సర్వమంగళమ్
సప్తమః పుండరీకాక్షో అష్టమో దేవ వల్లభః
నవమో నందదేవేశో దశమో నందదాయకః
ఏకాదశో మహారుద్రో ద్వాదశో కరుణాకరః!!

ఏతాని ద్వాదశ నామాని దత్తాత్రేయ మహాత్మనః!
మంత్రరాజేతి విఖ్యాతం దత్తాత్రేయో హరఃపరః!!
క్షయోపస్మార కుష్ఠాది తాపజ్వర నివారణం!
రాజద్వారే పయే ఘోరే సంగ్రామేషు జలాంతరే!!
గిరేర్గుహాంతరేరణ్యే వ్యాఘ్రచోర భయాదిషు!
ఆవర్తన సహస్త్రేషు లభతే వాంఛితం ఫలం!!
త్రికాలే యః పఠే నిత్యం మోక్ష సిద్ధిమవాప్నుయాత్!
దత్తాత్రేయః సదారక్షేత్ యశః సత్యం న సంశయః!!
విద్యార్థీ లభతే విద్యాం రోగీ రోగాత్ ప్రముచ్యతే!
అపుత్రో లభతే పుత్రం దరిద్రీ లభతే ధనమ్!!
అభార్యో లభతే భార్యామ్ సుఖార్థీ లభతే సుఖమ్!
ముచ్యతే సర్వ పాపేభ్యో సర్వదా విజయీ భవేత్!!
ఇతి శ్రీమద్ దత్తాత్రేయ ద్వాదశనామ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్

Photo: దత్తాత్రేయ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం:

ప్రథమస్తు మహాయోగీ ద్వితీయ ప్రభురీశ్వరః
తృతీయశ్చ త్రిమూర్తిశ్చ చతుర్థో జ్ఞాన సాగరః
పంచమో జ్ఞాన విజ్ఞానం షష్ఠస్యాత్ సర్వమంగళమ్
సప్తమః పుండరీకాక్షో అష్టమో దేవ వల్లభః
నవమో నందదేవేశో దశమో నందదాయకః
ఏకాదశో మహారుద్రో ద్వాదశో కరుణాకరః!!

ఏతాని ద్వాదశ నామాని దత్తాత్రేయ మహాత్మనః!
మంత్రరాజేతి విఖ్యాతం దత్తాత్రేయో హరఃపరః!!
క్షయోపస్మార కుష్ఠాది తాపజ్వర నివారణం!
రాజద్వారే పయే ఘోరే సంగ్రామేషు జలాంతరే!!
గిరేర్గుహాంతరేరణ్యే వ్యాఘ్రచోర భయాదిషు!
ఆవర్తన సహస్త్రేషు లభతే వాంఛితం ఫలం!!
త్రికాలే యః పఠే నిత్యం మోక్ష సిద్ధిమవాప్నుయాత్!
దత్తాత్రేయః సదారక్షేత్ యశః సత్యం న సంశయః!!
విద్యార్థీ లభతే విద్యాం రోగీ రోగాత్ ప్రముచ్యతే!
అపుత్రో లభతే పుత్రం దరిద్రీ లభతే ధనమ్!!
అభార్యో లభతే భార్యామ్ సుఖార్థీ లభతే సుఖమ్!
ముచ్యతే సర్వ పాపేభ్యో సర్వదా విజయీ భవేత్!!
ఇతి శ్రీమద్ దత్తాత్రేయ ద్వాదశనామ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్

No comments:

Post a comment