శ్రీసూర్య నారాయణ దండకము

శ్రీసూర్య నారాయణా వేదపారయణ లోకరక్షామణి
దైవచూడమణి ఆత్మరక్షా నమ: పాపశిక్షా నమో
విశ్వకర్తా నమోభర్తా నమో దేవతా చక్రవర్తీ పరబ్రహ్మ
మూర్తీ త్రిలోకైక నాథాధినాథ మహాభూతభేదంబులు
న్నీవయై బ్రోచు వెల్లపుడున్ భాస్కర హస్కర

పద్మినీ వల్లభ వల్లకీ గానలోలా త్రిమూర్తి స్వరూప విరూపాక్షనేత్ర
మహాదివ్యగాత్రా అచింత్యావతారా నిరాకార ధీరా పరాకయ్యయోయయ్య
దుర్థాంత నిర్థూత తాపత్రయా భీలదావాగ్నీ రుద్రా తనుద్భూత మిస్సార
నిస్సార గంభీర సంభావి తానేక కామాద్య నీకంబులన్ దాకి
ఏకాకినై చిక్కి ఏదిక్కులం గానగాలేక యున్నాడ నీవాడనో తండ్రి

జేగీయమానాయ కటాక్షంబులన్ నన్నుకృపా దృష్టి
వీక్షించి రక్షించు వేగన్ నీ కృద దృష్టిచేతన్ మునీంద్రాదివంద్యా
జగన్నేత్రమూర్తీ ప్రచండస్వరూపుండవై యుండి చండాంశు
సారథ్యమందుంటి నశ్వంబులేడింటి నన్నొంటిచక్రంబును దాల్చి
మార్తాండరూపుండవై చెండవా రాక్షసాధీశులన్ గాంచి
కర్మానుసారంబు దోషంబులన్ దృంచి కీర్తి ప్రతాపంబులన్
మించి నీదాసులన్ గాంచి యిష్టార్ధముల్ కూర్తువో

దృష్టి వేల్పా మహా పాప కర్మాలకు
న్నాలయంబైన యీదేహభారంబుగానీక శూరోత్తమా యొప్పు
లందప్పు నేరముల్ మాని సహస్రాంశుండవైనట్టి నీకీర్తి కీర్తింప
నేనేర్తునా ద్వాదశాత్మ దయాళుత్వమున్ తత్వమున్ జూపి నాయాత్మ
భేదంబులన్ బాపి పోషింపనీవంతు నిన్నున్ ప్రశంసింప నావంతు
నిన్శేశేషభాషాధిపుల్ గానగాలేరు నీదివ్య రూప ప్రభావంబు
గానంగ నేనెంత నెల్లప్పుడున్ స్వల్పజీవుండ నౌదున్
మహా కష్టుడన్ నిష్టయున్లేదు నీపాద పద్మంబులే సాక్షి
దుశ్చిత్తముల్ బాపి నిశ్చింతగన్ జేయవే కామితార్ధ

శ్రీ మహా దైవ రాయ పరా వస్తులైనట్టి మూడక్షరాలన్
స్వరూపంబు నీ దండకం నిన్ మహిన్, రాయ కీర్తించి
(ప్రదా యీమహిన్ నిన్ను కీర్తించి) విన్నన్ మహజన్మ
జన్మాంతర వ్యాధి దారిద్ర్యముల్ పోయి కామ్యార్ధముల్
కొంగుబంగారు తంగేడు జున్నై ఫలించున్గదా భాస్కరా శ్రీ
సూర్యనారాయణ మహదేవ దేవ నమస్తే నమస్తే నమస్తే నమ:

Photo: శ్రీసూర్య నారాయణ దండకము

శ్రీసూర్య నారాయణా వేదపారయణ లోకరక్షామణి
దైవచూడమణి ఆత్మరక్షా నమ: పాపశిక్షా నమో
విశ్వకర్తా నమోభర్తా నమో దేవతా చక్రవర్తీ పరబ్రహ్మ
మూర్తీ త్రిలోకైక నాథాధినాథ మహాభూతభేదంబులు
న్నీవయై బ్రోచు వెల్లపుడున్ భాస్కర హస్కర

పద్మినీ వల్లభ వల్లకీ గానలోలా త్రిమూర్తి స్వరూప విరూపాక్షనేత్ర
మహాదివ్యగాత్రా అచింత్యావతారా నిరాకార ధీరా పరాకయ్యయోయయ్య
దుర్థాంత నిర్థూత తాపత్రయా భీలదావాగ్నీ రుద్రా తనుద్భూత మిస్సార
నిస్సార గంభీర సంభావి తానేక కామాద్య నీకంబులన్ దాకి
ఏకాకినై చిక్కి ఏదిక్కులం గానగాలేక యున్నాడ నీవాడనో తండ్రి

జేగీయమానాయ కటాక్షంబులన్ నన్నుకృపా దృష్టి
వీక్షించి రక్షించు వేగన్ నీ కృద దృష్టిచేతన్ మునీంద్రాదివంద్యా
జగన్నేత్రమూర్తీ ప్రచండస్వరూపుండవై యుండి చండాంశు
సారథ్యమందుంటి నశ్వంబులేడింటి నన్నొంటిచక్రంబును దాల్చి
మార్తాండరూపుండవై చెండవా రాక్షసాధీశులన్ గాంచి
కర్మానుసారంబు దోషంబులన్ దృంచి కీర్తి ప్రతాపంబులన్
మించి నీదాసులన్ గాంచి యిష్టార్ధముల్ కూర్తువో

దృష్టి వేల్పా మహా పాప కర్మాలకు
న్నాలయంబైన యీదేహభారంబుగానీక శూరోత్తమా యొప్పు
లందప్పు నేరముల్ మాని సహస్రాంశుండవైనట్టి నీకీర్తి కీర్తింప
నేనేర్తునా ద్వాదశాత్మ దయాళుత్వమున్ తత్వమున్ జూపి నాయాత్మ
భేదంబులన్ బాపి పోషింపనీవంతు నిన్నున్ ప్రశంసింప నావంతు
నిన్శేశేషభాషాధిపుల్ గానగాలేరు నీదివ్య రూప ప్రభావంబు
గానంగ నేనెంత నెల్లప్పుడున్ స్వల్పజీవుండ నౌదున్
మహా కష్టుడన్ నిష్టయున్లేదు నీపాద పద్మంబులే సాక్షి
దుశ్చిత్తముల్ బాపి నిశ్చింతగన్ జేయవే కామితార్ధ

శ్రీ మహా దైవ రాయ పరా వస్తులైనట్టి మూడక్షరాలన్
స్వరూపంబు నీ దండకం నిన్ మహిన్, రాయ కీర్తించి
(ప్రదా యీమహిన్ నిన్ను కీర్తించి) విన్నన్ మహజన్మ
జన్మాంతర వ్యాధి దారిద్ర్యముల్ పోయి కామ్యార్ధముల్
కొంగుబంగారు తంగేడు జున్నై ఫలించున్గదా భాస్కరా శ్రీ
సూర్యనారాయణ మహదేవ దేవ నమస్తే నమస్తే నమస్తే నమ:

No comments:

Post a comment