" మాతా చంద్రఘంటా "

వందేవాంఛిత లాభయ చంద్రార్ధకృత శేఖరాం !
సింహారూఢా దశభుజాం చంద్రఘంటా యశశ్వినీం !!
కంచనాభాం మణిపురస్థితాం తృతీయ త్రినేత్రాం !
ఖడ్గ గదా త్రిశూల చాప శరం పద్మ కమండలూ మాలా వరాభీతకరాం !!
పటాంబర పరిధ్యానాం మృదుహాస్యాం నానాలంకారభూషితాం !
మంజీర హార కేయూర కింకిణి రత్నకుండల మండితాం !
ప్రఫుల్ల వదనాం బింబాధరాం కాంత కపోలాంతుంగ కుచాం
కమనీయాం లావణ్యాం క్షీణకటిం నిదంబనీం !!

No comments:

Post a comment