శ్రీ అన్నపూర్ణ దేవి

శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలలో దుర్గమ్మ అన్నపూర్ణ దేవిగా దర్శనమిస్తుంది.
సకల ప్రాణకోటికి జీవనాధారం అన్నం. అందుకే అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం.
ఈ రూపంలో అమ్మ రసపాత్రను ధరించి దర్శనమిస్తుంది.
ఆదిభిక్షువైన ఈశ్వరుడికి భిక్ష పెట్టిన దేవత అన్నపూర్ణ దేవి.
ఈమెను ధ్యానిస్తే మేధాశక్తి, మధుర భాషణం, సమయస్పూర్తి కలుగుతాయి.
 

Photo: శ్రీ అన్నపూర్ణ దేవి
శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలలో దుర్గమ్మ అన్నపూర్ణ దేవిగా దర్శనమిస్తుంది.
సకల ప్రాణకోటికి జీవనాధారం అన్నం. అందుకే అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం.
ఈ రూపంలో అమ్మ రసపాత్రను ధరించి దర్శనమిస్తుంది.
ఆదిభిక్షువైన ఈశ్వరుడికి భిక్ష పెట్టిన దేవత అన్నపూర్ణ దేవి.
ఈమెను ధ్యానిస్తే మేధాశక్తి, మధుర భాషణం, సమయస్పూర్తి కలుగుతాయి.

No comments:

Post a comment