మాతా బ్రహ్మచారిణీ ధ్యానం..

వందే వాంఛిత లాభయ చంద్రార్ధకృత శేఖరాం !
జపమాలా కమండలూధారా బ్రహ్మచారిణీ శుభాం !!
గౌరవర్ణా స్వాధిష్ఠాన స్థితా ద్వితీయ దుర్గా త్రినేత్రాం !
ధవళ పరిధ్యానా బ్రహ్మరూపా పుష్పాలంకార భూషితాం !!
పరమవదనాం పల్లవాధరాం కాంత కపోలాపీన పయోధరాం !
కమనీయ లావణ్య స్మైర్ముఖీం నిమ్ననాభినితంబనీం !!

No comments:

Post a comment