" మాతా శైలపుత్రీ "

వందే వాంఛిత లాభయ చంద్రార్కకృతి శేఖరాం !
వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీం యశశ్వినీం !!
పూర్ణేందునిభాం గౌరీం మూలాధారస్థితాం,
ప్రథమ దుర్గాం త్రినేత్రాం !
పీతాంబర పరిధానాం రత్నకిరీట నానాలంకారభూషితాం !!
ప్రఫుల్ల వదనాం పల్లవాధరాం కాంత కపోలామోత్తుంగ కుచాం !
కమనీయాం లావణ్యాంశ్మైర్ముఖీం క్షీణమధ్యాం నితంబనీం !!

No comments:

Post a comment