" కూష్మాండ మాతా "

వందేవాంఛిత కామర్తే చంద్రార్ధకృత శేఖరాం !
సింహరూఢా అష్టభుజా కూష్మాండా యశశ్వినీం !!
భాస్వరభాను నిభాం అనాహతస్థితాం చతుర్థ దుర్గా త్రినేత్రం !
కమండలూ చాప బాణ పద్మ సుధాకలశ చక్ర గదా జపవటీ ధరాం !!
పటాంబరపరిధ్యానాం కానీయ కృదుహగస్యా నానాలంకార భూషితాం !
మంజీర హార కేయూర కింకిణీ రత్నకుండల మండితాం !!
ప్రఫుల్లవదనాం నారూ చిబుకాం కాంత కపోల్లాంతుంగ కుచాం !
కోమలాంగీ స్మేర్ముఖీం క్షీణకటి నింబనాభ నితంబనీం !!

No comments:

Post a comment