శ్రీరామ మంత్రము (శ్లోకాలు)

1. జయతు జయతు మంత్రం జన్మ సాఫల్య మంత్రం
జనన మరణభేద క్లేశ విచ్చేద మంత్రమ్
సకల నిగమ మంత్రం సర్వశాస్త్రైక మంత్రం
రఘుపతి నిజమంత్రం రామ రామేతి మంత్రమ్
2. సంసార సాగర భయాపహ విశ్వమంత్రం
సాక్షాన్ముయుక్షు జనసేవిత సిద్ధ మంత్ర్
సారంగహస్తముఖ హస్త నివాస మంత్రం
కైవల్య మంత్రమనిశం భజ రామమంత్రమ్
3. నిఖిల నిగమ మంత్రం నిత్య తత్త్వాఖ్య మంత్రం
భవమలహరమంత్రం భూమిజా ప్రాణ మంత్రమ్
పవనజనుత మంత్రం పార్వతీ మోక్షమంత్రం
పశుపతి నిజమంత్రం పాతు మాం రామమంత్రమ్
4. దశరథ సుతమంత్రం దైత్య సంహారి మంత్రం
విబుధ వినుత మంత్రం విశ్వవిఖ్యాత మంత్రమ్
మునిగణసుత మంత్రం ముక్తి మార్తైక మంత్రం
రఘుపతి నిజమంత్రం రామ రామేతి మంత్రమ్
5. ప్రణవ నిలయ మంత్రం ప్రాణ నిర్వాణ మంత్రం
ప్రకృతి పురుష మంత్రం బ్రహ్మరుద్రేంద్ర మంత్రమ్
ప్రకట దురిత రాగ ద్వేష నిర్నాశమంత్రం
రఘుపతి నిజమంత్రం రామ రామేతి మంత్రమ్
6. నిత్యం శ్రీరామ మంత్రం నిరుపమ మధికం నీతి సుజ్ఞానమంత్రం
సత్యం శ్రీరామమంత్రం సదమల హృదయే సర్వదారోగ్య మంత్రమ్
స్తుత్యం శ్రీరామమంత్రం సులలిత సుమన సౌఖ్య సౌభాగ్యమంత్రం
పఠ్యం శ్రీరామమంత్రం పవనజ వరదం పాతు మాం రామమంత్రమ్
7. సకల భువన రత్నం సచ్చిదానంద రత్నం
సకల హృదయ రత్నం సూర్యబింబాంత రత్నమ్
విమల సుకృత రత్నం వేద వేదాంత రత్నం
పురహర జపరత్నం పాతు మాం రామరత్నమ్
8. నిగమ్ శిశిర రత్నం నిర్మలానంద రత్నం
నిరుపమ గుణరత్నం నాదనాదన్తు రత్నమ్
దశరథ కుల రత్నం ద్వాదశాంతస్థ రత్నం
పశుపతి జప రత్నం పాతు మాం రామరత్నమ్

No comments:

Post a comment