నెమలి : నెమలి గురుంచి కొంచం తెలుసుకుందాము

పురి విప్పి నాట్యం చేసేది మగ నెమలి ,ఆడ నెమలి మగ నెమలి వెంట తిరుగుతుంది అడుగులేస్తూ ,అది కూడా ఎందుకు తిరుగుతుంది అంటే నెమలికి ప్రత్యుత్పత్తి భౌతికమైన సంభోగము వలన లేదు. అది చాలా సంతోషము కలుగుతుంది ఎప్పుడు అంటే వర్షాకాలం వచ్చేముందు చీకటి ఐపోతుంది ,అకస్మాత్తుగా మబ్బేసేస్తుంది ,ఇక వర్షం పడుతుంది అనగా గాలి మొదలైనపుడు పర్వత ప్రాంతాల్లోను ,అరణ్యల్లోను ఆ మగ నెమలి నాట్యం చేయడం మొదలు పెడుతుంది . ఆ మగ నెమలి నాట్యం చేసి మొట్ట మొదట వడగళ్ళు అని పెద్ద చినుకు టప్ టప్ మని పడటం మొదలవుతుంది . అది నాట్యం చేసి చేసి చేసి సంతోషం తో ఒక ఆనందభాష్పాన్ని వదులుతుంది కంటి వెంట నీటి చుక్క అది నేల పడకుండా ఆడ నెమలి పట్టుకుంటుంది . పట్టుకుని మింగి గర్భం ధరిస్తుంది . అందుకని దానికి భౌతిక సంపర్కం లేదు . అందుకే కృష్ణ పరమాత్మ నెమలి ఈక కిరీటం మీద పెట్టుకుంటారు . పదహారు వేల మంది ఉన్నారు అని నాకదే పని అనుకుంటున్నారేమో ఇంక భార్యలతో తిరగడం అసలు నేను నిత్య బ్రహ్మచారిని తప్ప నాకసలు భార్య సంపర్కమే లేదు అని చెప్పడానికి ఒక నెమలి ఈక ఒకటి పెట్టుకుంటారు ఆయన . నెమలి సృష్టిలో ఒక అపురూపమైన ప్రాణి మనకి భారతదేశం లో జాతీయ పక్షి . తనంత తాను స్వేచ్ఛగా ఆడే నెమలి ఆటను చూడాలి ,మనము ఎలా చూస్తాము అంటే నెమలి కనపడితే ఏ పుల్లలతోనో ఈకలు నొక్కేసి లాగేద్దామని తాపత్రయం . అసలు నెమల్ల అందాలు చూడాలంటే ఢిల్లీ ప్రాంతాల్లో చూడాలి వాళ్ళు అలా పట్టుకోరు . కాకులు ఎలా ఉంటాయో ,నెమల్లు అలా ఉంటాయి ఆ ప్రాంతములో అన్ని నెమల్లు తెల్లవారి లేచేటప్పటికి మేడల మీద నెమల్ల క్రేన్కనాలు వినబడుతూ ఉంటాయి , సాయంకాల వేల దానికేదో సంతోషం వస్తుంది . మీరు ఎప్పుడైనా నెమల్లు పురి విప్పి తిరగడం చూసారా , పురి విప్పడం అంటే కేవలం ఏదో అలా విప్పుతుంది అనుకోకండి ,అది అడుగులు వేసి నాట్యం చేసేటప్పుడు మీరు చూడాలి దాన్ని వెనక్కి నొక్కి మద్యలో చుట్టూ వృత్తం లాగా ఏర్పాటు చేస్తుంది ,ఒకోసారి ఒంచి పెద్దా విసినికర్రలా పెట్టి నాట్యం చేస్తుంది . అది సంతోషం కలిగినప్పుడు ఆ వెనకాల ఉండేటటువంటి పించాన్ని ఆదారం చేసుకుని అది ఆడేటటువంటి తీరు అత్యద్భుతముగా ఉంటుంది . నెమలికి ఇంద్రుడు ఇచ్చినటువంటి వరం పాము వలన దానికి భయం ఉండదు ,పాము ని నువ్వు చంపేస్తావ్ అని వరం ఇచ్చాడు ఇంద్రుడు.

No comments:

Post a Comment