వినాయకుని అలంకారాలు.


* స్వర్ణాభరణాలంకృత గణపతి
* విశ్వరూప గణపతి
* సింధూరాలంకృత గణపతి
* హరిద్రా (పసుపు) గణపతి
* రక్తవర్ణ గణపతి
* పుష్పాలంకృత గణపతి
* చందనాలంకృత గణపతి
* రజతాలంకృత గణపతి
* భస్మాలంకృత గణపతి
* మూల గణపతి.
గణపతి నవరాత్రుల్లో ఈ వరసని పాటిస్తారు.

వినాయకుని నామాలు...
1. తెలుగు భారతం ప్రకారం : హేరంబ, గణనాయక, గణేశ
2. పద్మపురాణం ప్రకారం : ద్వైమాతుర, లంబోదర, గణాధిపతి, వక్రతుండ, కపిల, చింతామణి, డుంఠి
3. వేదాల ప్రకారం : బ్రహ్మణస్పతి, కవి, జ్యేష్ఠరాజు, కవీనాం కవి.
4. సంగీత శాస్త్రం ప్రకారం : పిళ్ళారి, శ్రీ గణనాథ, కరివదన, లకుమికర (లక్ష్మీకరుజడు), అంబాసుత, సిద్ధి వినాయక.
5. పూజప్రకారం : సుముఖ, ఏకదంత, గణకర్ణిక, వికట, విఘ్నరాజ, గణాధిప, ధూమకేతు, గణాధ్యక్ష, పాలచంద్ర, గజానన, వక్రతుండ, శూర్పకర్ణ, స్కందపూర్వజ (లంబోదర, వక్రతుండ, కపిల, హేరంబ అనేవి కూడా ఉన్నా ఇవి పద్మ పురాణం, తెలుగు భారతం అనే వాటిలో ఉన్నాయి)
Photo: వినాయకుని అలంకారాలు.. 
* స్వర్ణాభరణాలంకృత గణపతి 
* విశ్వరూప గణపతి
* సింధూరాలంకృత గణపతి
* హరిద్రా (పసుపు) గణపతి 
* రక్తవర్ణ గణపతి 
* పుష్పాలంకృత గణపతి 
* చందనాలంకృత గణపతి 
* రజతాలంకృత గణపతి 
* భస్మాలంకృత గణపతి 
* మూల గణపతి. 
గణపతి నవరాత్రుల్లో ఈ వరసని పాటిస్తారు. 

వినాయకుని నామాలు...
1. తెలుగు భారతం ప్రకారం : హేరంబ, గణనాయక, గణేశ 
2. పద్మపురాణం ప్రకారం : ద్వైమాతుర, లంబోదర, గణాధిపతి, వక్రతుండ, కపిల, చింతామణి, డుంఠి 
3. వేదాల ప్రకారం : బ్రహ్మణస్పతి, కవి, జ్యేష్ఠరాజు, కవీనాం కవి. 
4. సంగీత శాస్త్రం ప్రకారం : పిళ్ళారి, శ్రీ గణనాథ, కరివదన, లకుమికర (లక్ష్మీకరుజడు), అంబాసుత, సిద్ధి వినాయక. 

5. పూజప్రకారం : సుముఖ, ఏకదంత, గణకర్ణిక, వికట, విఘ్నరాజ, గణాధిప, ధూమకేతు, గణాధ్యక్ష, పాలచంద్ర, గజానన, వక్రతుండ, శూర్పకర్ణ, స్కందపూర్వజ (లంబోదర, వక్రతుండ, కపిల, హేరంబ అనేవి కూడా ఉన్నా ఇవి పద్మ పురాణం, తెలుగు భారతం అనే వాటిలో ఉన్నాయి).

No comments:

Post a comment