సంతానం కలగాలంటే గోపాల స్తోత్రం పటించాలి

Om Devaki Sudha Govinda
Vasudeva Jagath Pathe
Dehimey Thanayam
Krishna Thwamaham
Saranam
Kadhahaa Deva Deva
Jagannatha
Gothra Vridhi Karap Prabho
Dehimey Thanayam Sheegram
Ayushmandham Yashashreenam

**********************************************

 ఓం దేవకీ సుధా గోవింద 
వాసుదేవ జగత్ పతే 
దేహిమే తనయం 
కృష్ణ త్వామహం 
శరణం 
కధహా దేవ దేవా
జగన్నాధ 
గోత్ర  వృ ద్ది   కరప్ ప్రభో 
 దేహి మే  తనయం శీగ్రం 
అయుష్ మన్దం  యశశ్రీనమ్ 


No comments:

Post a comment