శివుడికి ప్రీతికరమైన పుష్పాలు:

పరమశివుడికి యే పుష్పాలతో అర్చన ఇష్టమంటే

కరవీరార్క మందార శమీ వకుళ కింశుకమ్!
మధూక బృహతీ బిల్వ మపామార్గం చ పాటలమ్!!

అశోకాగస్త్య దత్తూర కర్ణికార కదంబకమ్!
బాణపున్నాగ తిలకం కోవిదారం చ చంపకమ్!!

మల్లికా మాధవీ జాతిః ద్రోణం చ శతపత్రకమ్!
కమలం కైరవం చైవ తథానీలోత్పలాని చ!!

తమాలం తులసీపత్ర మిత్యేతాని శివార్చనే!
పుష్పపత్రాణి శస్తాని సర్వపాప హరాణి చ!! (శివతత్త్వ సార సంగ్రహం)

శివార్చనకు

*కరవీరం (గన్నేరు),
*అర్కం (జిల్లేడు),
*మందారం,
*శమీ (జమ్మి),
*బొగడ,
*మోదుగ,
*ఇప్ప,
*వెంపలి,
*బిల్వం(మారేడు),
*అపామార్గం (ఉత్తరేణి),
*కలిగొట్టు,
*అశోకం,
*అవిసె,
*ఉమ్మెత్త,
*కొండగోగు,
*కడిమి,
*నల్ల గోరింట,
*సురపొన్న,
*ఎర్రగోరింట,
*ఎర్ర దేవకాంచనం,
*సంపెంగ,
*మల్లి,
*పండు గురివింద,
*జాజి,
*తుమ్మి,
*నూరు రేకుల పద్మం,
*వెయ్యి రేకుల పద్మం,
*తెల్లకలువ,
*నల్లకలువ,
*తాపింఛం,
*తులసి -

వీటికి సంబంధించిన పుష్పపత్రాలు సర్వదా శ్రేష్ఠాలు. వీటితో పరమ శివుణ్ణి పూజిస్తే, సమస్త పాపాలూ నశిస్తాయి.

Photo: శివుడికి ప్రీతికరమైన పుష్పాలు:

పరమశివుడికి యే పుష్పాలతో అర్చన ఇష్టమంటే

కరవీరార్క మందార శమీ వకుళ కింశుకమ్!
మధూక బృహతీ బిల్వ మపామార్గం చ పాటలమ్!!

అశోకాగస్త్య దత్తూర కర్ణికార కదంబకమ్!
బాణపున్నాగ తిలకం కోవిదారం చ చంపకమ్!!

మల్లికా మాధవీ జాతిః ద్రోణం చ శతపత్రకమ్!
కమలం కైరవం చైవ తథానీలోత్పలాని చ!!

తమాలం తులసీపత్ర మిత్యేతాని శివార్చనే!
పుష్పపత్రాణి శస్తాని సర్వపాప హరాణి చ!! (శివతత్త్వ సార సంగ్రహం)

శివార్చనకు 

*కరవీరం (గన్నేరు), 
*అర్కం (జిల్లేడు), 
*మందారం, 
*శమీ (జమ్మి), 
*బొగడ, 
*మోదుగ, 
*ఇప్ప, 
*వెంపలి, 
*బిల్వం(మారేడు), 
*అపామార్గం (ఉత్తరేణి), 
*కలిగొట్టు, 
*అశోకం, 
*అవిసె, 
*ఉమ్మెత్త, 
*కొండగోగు, 
*కడిమి, 
*నల్ల గోరింట, 
*సురపొన్న, 
*ఎర్రగోరింట, 
*ఎర్ర దేవకాంచనం, 
*సంపెంగ, 
*మల్లి, 
*పండు గురివింద, 
*జాజి, 
*తుమ్మి, 
*నూరు రేకుల పద్మం, 
*వెయ్యి రేకుల పద్మం, 
*తెల్లకలువ, 
*నల్లకలువ, 
*తాపింఛం, 
*తులసి - 

వీటికి సంబంధించిన పుష్పపత్రాలు సర్వదా శ్రేష్ఠాలు. వీటితో పరమ శివుణ్ణి పూజిస్తే, సమస్త పాపాలూ నశిస్తాయి.

No comments:

Post a comment