హరి హర మూర్తి

పరమశివుని లీలామూర్తులలో పదమూడవమూర్తి హరిహరమూర్తి. అనగా ఆయన శరీరంలో సగభాగమును శ్రీమహా విష్ణువు స్వీకరించారు. అలా పరమశివుణ్ణి ప్రసన్నుడిని చేసుకుని శరీరంలో సగభాగమును స్వీకరించిన మూర్తిని హరిహరమూర్తి అంటారు." నీవు ఏటువంటి భక్తితో ఎటువంటి ఉపాసన చేసి శంకరుని అర్ధభాగమును పొందావో ఆ ఉపాయమును నాకు చెప్పవల్సినది" అని పార్వతి దేవి నారాయణుణ్ణి ప్రార్థన చేస్తే, శ్రీ మన్నారయణుడు పార్వతీదేవికి ఉపదేశం చేసిన స్తోత్రమే శివాష్టొత్తర శతనామస్తోత్రం. ఈ శివాష్టోత్తర నామ స్తోత్రమును ఆధారము చేస్కొని పార్వతి దేవి శంకరుని శరీరంలో అర్ధభాగమును పొందింది. అది పదునాల్గవ స్వరూపము. దానిని అర్ధనారీశ్వర స్వరూపము అని పిలుస్తారు. మనుష్యజన్మ ప్రయోజనం భగవంతునితో ఐక్యమే కనుక శివాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమును ప్రదోషవేళలో ఇహమునందు సమస్తమయిన కోరికలను తీరుస్తుంది. పరలోక సుఖమును, భగవంతుని అనుగ్రహమును మనయందు ప్రసరింపచేస్తుంది.

Photo: హరి హర మూర్తి

పరమశివుని  లీలామూర్తులలో పదమూడవమూర్తి హరిహరమూర్తి. అనగా ఆయన శరీరంలో సగభాగమును శ్రీమహా విష్ణువు స్వీకరించారు. అలా పరమశివుణ్ణి ప్రసన్నుడిని  చేసుకుని శరీరంలో సగభాగమును స్వీకరించిన మూర్తిని హరిహరమూర్తి అంటారు." నీవు ఏటువంటి భక్తితో ఎటువంటి ఉపాసన చేసి శంకరుని అర్ధభాగమును పొందావో ఆ ఉపాయమును నాకు చెప్పవల్సినది" అని పార్వతి దేవి నారాయణుణ్ణి ప్రార్థన చేస్తే, శ్రీ మన్నారయణుడు పార్వతీదేవికి ఉపదేశం చేసిన స్తోత్రమే శివాష్టొత్తర శతనామస్తోత్రం.  ఈ శివాష్టోత్తర నామ స్తోత్రమును ఆధారము చేస్కొని  పార్వతి దేవి శంకరుని శరీరంలో అర్ధభాగమును పొందింది. అది పదునాల్గవ స్వరూపము. దానిని అర్ధనారీశ్వర స్వరూపము అని పిలుస్తారు. మనుష్యజన్మ ప్రయోజనం భగవంతునితో  ఐక్యమే కనుక శివాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమును ప్రదోషవేళలో ఇహమునందు సమస్తమయిన కోరికలను తీరుస్తుంది. పరలోక సుఖమును, భగవంతుని అనుగ్రహమును మనయందు ప్రసరింపచేస్తుంది.

No comments:

Post a comment