నమశ్శివాయ సాంబాయ నమశ్శర్వాయ శంభవే!
నమో నటాయ రుద్రాయ సదసస్పతయే నమః!!
పాదభిన్నాహిలోకాయ మౌళి భిన్నాండభిత్తయే!
భుజభ్రాంతదిగంతాయ భూతానాం పతయే నమః!!
క్వణన్నూపురయుగ్మాయ విలసత్కృత్తివాససే,
ఫణీంద్ర మేఖలాయాస్తు పశూనాం పతయే నమః!!
కాలకాలాయ సోమాయ యోగినే శూలపాణయే!
అస్థిభూషాయ శుద్ధాయ జగతాం పతయే నమః!!
పాత్రే సర్వస్య జగతో నేత్రే సర్వదివౌకసాం!
గోత్రాణాం పతయేతుభ్యం క్షేత్రాణాం పతయే నమః!!
శంకరాయ నమస్తుభ్యం మంగళాయ నమోస్తుతే!
ధనానాం పతయే తుభ్యమన్నానాం పతయే నమః!!
అష్టాంగయోగహృష్టాయ క్లిష్టభక్తేష్టదాయినే!
ఇష్టిఘ్నాస్తుతయూష్టాయ పుష్టానాం పతయే నమః!!
పంచభూతాధిపతయే కాలాధిపతయే నమః!!
నమ ఆత్మాధిపతయే దిశాంచ పతయే నమః!
విశ్వకర్త్రే మహేశాయ విశ్వభర్త్రే పినాకనే
విశ్వహర్త్రే౭గ్నినేత్రాయ విశ్వరూపాయవై నమః!!
ఈశానతే తత్పురుష నమో ఘోరాయ తే సదా!
వామదేవ నమస్తుభ్యం సద్యోజాతాయవై నమః!!

No comments:

Post a comment