ఆష్ఠ వింసతి విష్ణు నామ స్తొత్రం


మత్స్యం కూర్మ వరహంచ, వామనాంచ జనార్ధనం ,
గొవిందం ఫుండరీకాక్షం మాధవం మధు సూధనం .

పద్మనాభం, సహస్రాక్షం, వనమాలం, హలాయుధం,
గొవర్ధనం, ౠషికేసం, వైకుంటం, పురుషొతమం .

విశ్వరూపం, వాసుదేవం, రామం నారయణం హరిం,
దామొధరం, శ్రిధరాంచ వేదాంగం, గరుడ ద్వజం.

ఆనంతం, క్రిష్ణ గొపాలం, జాపతొ నాస్తి పతకం.
గవం కొటి ప్రాధనశ్య, అస్వమేధ సతాస్య చ

కన్య ధాన సహస్రనాం, ఫలం ప్రప్నొతి మనవ,
ఆమయాం వా పౌర్ణమాస్యం, ఎకదశ్యం తదివ చ.

సంధ్య కాలే స్మరనిత్యం, ప్రాతకాలే తదైవ చ,
మధ్యహ్నే చ జప నిత్యం సర్వపాపై ప్రాముచ్యతే.

No comments:

Post a comment