మాఘ మాసము లొ నదీ స్నానము చెసె వారు రొజు ఈ సన్కల్పము చదువుకొవాలి.